History Seminar

Home Научни конфернеции
КРЪСТОНОСНИ ПОХОДИ И КРЪСТОНОСЦИ НА БАЛКАНИТЕ

Â

"ST CYRIL AND ST METHODIUS" UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
THE UNIVERSITY OF CHICAGO, ILLINOIS, USA
ЧИКАГСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ИЛИНОЙС, САЩ

THE UNIVERSITY OF TENNESSEE - KNOXVILLE, USA
УНИВЕРСИТЕТ НА ТЕНЕСИ - НОКСВИЛ, САЩ


INTERNATIONAL CONFERENCE
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯTHE FAIREST MEADOWS IN THE WORLD: CRUSADES AND
CRUSADERS IN THE BALKANS
НАЙ-ТУЧНИТЕ ЛИВАДИ НА СВЕТА: КРЪСТОНОСНИ
ПОХОДИ И КРЪСТОНОСЦИ НА БАЛКАНИТЕ
PROGRAMME
ПРОГРАМА
7-9 November 2013, Veliko Tarnovo
7-9 ноември 2013 г., Велико Търново
ORGANIZING COMMITTEE / ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Thomas LECAQUE / Томас ЛЬОКАК
Jake RANSOHOFF / Джейк РАНСОХОФ
Plamen PAVLOV / Пламен ПАВЛОВ
Dimitar DIMITROV / Димитър ДИМИТРОВ
Ivelin IVANOV / Ивелин ИВАНОВ
Nadezhda HRISTOVA / Надежда ХРИСТОВА

Nikolay HRISIMOV
Daniela TSONEVA (technical assistant) / Даниела ЦОНЕВА (технически сътрудник)
7 November, Thursday
7 ноември, четвъртък
Premier Hotel - Conference Hall
Хотел „Премиер" - Конферентна зала

09.00-10.00 Registration / Регистрация

10.00-10.30 Opening of the International Conference "The Fairest Meadows in the World:
Crusades and Crusaders in the Balkans"
Откриване на Международната научна конференция „Най-тучните ливади на
света: кръстоносни походи и кръстоносци на Балканите"

Presiding / Водещ Dimitar DIMITROV
Димитър ДИМИТРОВ

Greetings from official guests / Приветствия от официални гости


PLENARY SESSION / ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
Premier Hotel - Conference Hall / Хотел „Премиер" - Конферентна зала

Chairman / Председател Patrick LECAQUE
Патрик ЛЬОКАК

10.30-11.00 Dimitar DIMITROV ("St Cyril and St Methodius" University of Veliko Tarnovo,
Bulgaria) - The West from the Byzantine Perspective at the Time of the Early
Crusades
Димитър ДИМИТРОВ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий") - Византийският
възглед за Запада по времето на първите кръстоносни походи
11.00-11.30 Thomas LECAQUE (University of Tennessee - Knoxville, USA) - Sclavonia
etenim est tellus deserta et invia, et montuosa: Reassessing the Provençal Route
through the Balkans on the First Crusade
Томас ЛЬОКАК (Университет в Тенеси - Ноксвил, САЩ) - Sclavonia etenim
est tellus deserta et invia, et montuosa: нов поглед върху маршрута на
провансалците през Балканите по време на Първия кръстоносен поход
11.30-12.00 Presentation of the book "The Fourth Crusade in the Historical Memory of
Orthodox Slavs" (Tendril, 2013) by Snezhana Rakova
Представяне на книгата на Снежана Ракова "The Fourth Crusade in the
Historical Memory of Orthodox Slavs" (Tendril, 2013)

12. 00-13. 00 L u n c h - Premier Hotel
О б я д - Хотел „Премиер"


SESSION I / І СЕСИЯ
Premier Hotel - Conference Hall / Хотел „Премиер" - Конферентна зала

Chairman / Председател Alexandar NIKOLOV
Александър НИКОЛОВ
Secretary / Секретар Jake RANSOHOFF
Джейк РАНСОХОФ

13.00-13.20 James PLUMTREE (Central European University - Budapest, Hungary) - "So
Many Pilgrims Have Met Obstacles": Explaining the Problems of the Overland
Route in First Crusade Historiography
Джеймс ПЛАМТРИ (Централноевропейски университет - Будапеща) -
„Толкова много поклонници са срещнали пречки": обяснение на трудностите
по сухоземния маршрут в историографията за Първия кръстоносен поход
13.20-13.40 Toni FILIPOSKI ("St Cyril and St Methodius" University of Skopje, R. of
Macedonia) - Via Egnatia, Ohrid and the First Crusade (1096-1097) According to
Western Sources
Тони ФИЛИПОСКИ (Университет „Св. св. Кирил и Методий" - Скопие, Р.
Македония) - Виа Егнация, Охрид и Първият кръстоносен поход (1096-1097)
според западни извори
13.40-14.00 Larisa VILIMONOVIĆ (University of Belgrade, Serbia) - Misunderstanding or
Misconception? The Perception of the Crusaders in the Alexiad of Anna Comnene
Лариса ВИЛИМОНОВИЧ (Университет в Белград, Сърбия) -
Недоразумение или погрешно разбиране? Образът на кръстоносците в
„Алексиада" на Анна Комнина
14.00-14.20 Alexandar ZARALIEV (Bulgarian National Radio, "Hrist Botev" Channel) - The
Balkan Project of the Teutonic Order
Александър ЗАРАЛИЕВ (БНР, програма „Христо Ботев") - Балканският
проект на Тевтонския орден
14.20-14.40 Doroteya VALENTINOVA (Institute of Historical Research at the Bulgarian
Academy of Sciences) - Usurpers or Allies? The Palaeologi and the Nemanjić in
the Crusaders Propaganda
Доротея ВАЛЕНТИНОВА (Институт за исторически изследвания - БАН) -
Узурпатори или съюзници? Палеолозите и Неманичите в кръстоносната
пропаганда
14.40-15.00 D i s c u s s i o n / Д и с к у с и я

15.00-15.15 C o f f e e b r e a k / К а ф е-п а у з аSESSION II / ІІ СЕСИЯ
Premier Hotel - Conference Hall / Хотел „Премиер" - Конферентна зала

Chairman / Председател Thomas LECAQUE
Томас ЛЬОКАК

Secretary / Секретар Ivelin IVANOV
Ивелин ИВАНОВ

15.15-15.35 Boris BORISOV ("St Cyril and St Methodius" University of Veliko Tarnovo,
Bulgaria) - The Third Crusade (1189-1192) and the Settlement Network in the
Territory of Today's South Bulgaria
Борис БОРИСОВ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий") - Третият кръстоносен
поход (1189-1192 г.) и селищната мрежа на територията на днешна Южна
България
15.35-15.55
15.55-16.15
Ivan LAZAROV, Nikolay HRISIMOV ("St Cyril and St Methodius" University
of Veliko Tarnovo, Bulgaria) - The Bulgarian-Hungarian War of 1198-1199
Иван ЛАЗАРОВ, Николай ХРИСИМОВ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий") -
Българо-унгарската война от 1198-1199 г.
Nikolay HRISIMOV ("St Cyril and St Methodius" University of Veliko Tarnovo,
Bulgaria) - A Find of Knight's Accoutremetnts in the Region of Veliko Tarnovo
(the End of the 12th - the Beginning of the 13 h Century)
Николай ХРИСИМОВ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий") - Находка на
рицарско снаряжение от района на Велико Търново (края на ХІІ - нач. на ХІІІ
в.
16.15-16.35 Deyan RABOVYANOV (National Institute of Archaeology with Museum at the
Bulgarian Academy of Sciences - Veliko Tarnovo), Stanimir DhIMITROV (Veliko
Tarnovo) - European Armour from Medieval Bulgaria (12th-15t Century)
Деян РАБОВЯНОВ (Национален археологически институт с музей при БАН
- Велико Търново), Станимир ДИМИТРОВ (Велико Търново) - Европейски
доспехи от средновековна България (ХІІ-ХV в.)
16.35-16.55

16.55-17.15

19.30
Nadezhda HRISTOVA ("St Cyril and St Methodius" University of Veliko
Tarnovo, Bulgaria) - The Conquest of Constantinople in 1204 in Narratives by
Contemporaries from the Latin West
Надежда ХРИСТОВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий") - Завладяването на
Константинопол през 1204 г. в разкази на съвременници от латинския Запад
Discussion/Дискусия

C o c t a i l P a r t y - Premier Hotel
К о к т е й л - хотел „Премиер"
8 November, Friday
8 ноември, петък
University of Veliko Tarnovo -
Building V, Confucius Institute
Великотърновски университет -
Корпус №5, Институт „Конфуций"


SESSION III / ІІІ СЕСИЯ
University of Veliko Tarnovo - Building 5, Confucius Institute /
Великотърновски университет - Корпус №5, Институт „Конфуций"

Chairman / Председател Nadezhda HRISTOVA
Надежда ХРИСТОВА

Secretary / Секретар Nikolay HRISIMOV
Николай ХРИСИМОВ


09.00-09.20 Patrick LECAQUE (Truman State University - Missouri, USA) - Sur les traces de
Renier de Trit: Estanemac hier et aujourd'hui
Патрик ЛЬОКАК (Държавен университет „Труман" - Мисури, САЩ) - По
следите на Рьоние дьо Три: Станимака вчера и днес .

09.20-09.40 Kalin YORDANOV (South-West University "Neofit Rilski" of Blagoevgrad,
Bulgaria) - La duchée de Finepople: An Ephemeral Balkan Crusader Lordship in
Historical and Folklore Memory
Калин ЙОРДАНОВ (ЮЗУ „Неофит Рилски" - Благоевград - Херцогство
Филипопол: една мимолетна балканска кръстоносна сеньория в историческата
и фолклорната памет.

09.40-10.00 Ivelin IVANOV ("St Cyril and St Methodius" University of Veliko Tarnovo,
Bulgaria) - The War between Bulgaria and the Latin Empire (1205-1207) -
Strategy and Tactics.
Ивелин ИВАНОВ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий") - Българо-латинската
война от 1205-1207 г. - стратегия и тактика.

10.00-10.20 Aikaterini RAGKOU (University of Cyprus) - From the Byzantines to the Latins:
A House at Corinth in a Transitional Medieval Environment
Екатерини РАГКУ (Университет в Кипър) - От византийците до латинците:
една династия в средновековен Коринт във времена на преход.

10.20-10.40 D i s c u s s i o n / Д и с к у с и я

10.40-10.55 C o f f e e b r e a k / К а ф е-п а у з а

10.55-11.15 Nikolay KANEV ("St Cyril and St Methodius" University of Veliko Tarnovo,
Bulgaria) - Reflections of the Imperial Ideology on the Seals of the Latin Emperor
Baldwin II
Николай КЪНЕВ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий") - Отражениe на
императорската идеология върху печатите на латинския император Бодуен ІІ .

11.15-11.35 Francesco DALL'AGLIO (Instituto Italiano per gli Studi Storici) - Ad
subveniendum imperio: The Crusades planned for the salvation of the Latin Empire
of Constantinople and the Kingdom of Thessalonica
Франческо ДАЛ'АГЛИО (Италиански институт за исторически изследвания
- Неапол) - Ad subveniendum imperio: кръстоносните походи, планирани за
спасението на Латинската империя и Солунското кралство.

11.35-11.55 Nikolay MARKOV (The National Museum of History, Bulgaria) - Church Bells
and Bell Towers in the Balkans - a Curious Result of the Fourth Crusade
Николай МАРКОВ (Национален исторически музей, България) - Църковните
камбани и камбанарии на Балканите - любопитен резултат от Четвъртия
кръстоносен поход.

11.55-12.15 Diana KOSSEVA (Regional Historical Museum - Veliko Tarnovo) - About Some
Art Tendencies in the Time of the Crusades
Диана КОСЕВА (Регионален исторически музей - Велико Търново) -
Относно някои тенденции в изкуството в епохата на кръстоносните походи.

12.15-12.35 Christopher MIELKE (Central European University - Budapest, Hungary) - A
Queen's Crusading Connections: Yolande de Courtenay, Queen of Hungary, the
Fifth Crusade, and the Teutonic Order
Кристъфър МИЛКЕ (Централноевропейски университет - Будапеща) -
Кръстоносните връзки на една кралица: Йоланда дьо Куртене, кралица на
Унгария, Петият кръстоносен поход и Тевтонският орден.

12. 35-12. 55 D i s c u s s i o n / Д и с к у с и я

12.55-13.45

L u n c h - University of Veliko Tarnovo - Building 5, Confucius Institute
О б я д - Великотърновски университет - Корпус №5, Институт „Конфуций"


SESSION IV / ІV СЕСИЯ
University of Veliko Tarnovo - Building 5, Confucius Institute /
Великотърновски университет - Корпус №5, Институт „Конфуций"

Chairman / Председател Dimitar DIMITROV
Димитър ДИМИТРОВ

Secretary / Секретар Nikolay KANEV
Николай КЪНЕВ

13.45-14.05 Dženan DAUTOVIĆ (University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina) - The
Historiographic Controversy about the Crusades against Bosnian Heretics
Дженан ДАУТОВИЧ (Университет в Сараево, Босна и Херцеговина) -
Историографската дискусия относно кръстоносните походи срещу босненски
еретици

14.05-14.25 Alexandar NIKOLOV ("St Kliment Ohridski" University of Sofia, Bulgaria) - De
modo Sarracenos extirpandi or How to Crush the Greeks: The Anti-Byzantine
Motives in the Treatise of William (Guillaume) Adam
Александър НИКОЛОВ (СУ „Св. Климент Охридски") - De modo Sarracenos
extirpandi или как да сразим гърците: антивизантийски мотиви в трактата на
Уилям (Гийом) Адам

14.25-14.45 Brian MCLAUGHLIN (Royal Holloway, University of London) - New Dawn or
False Promise? Byzantium and the Anti-Turkish League of 1332-1334
Брайън МАК'ЛАФЛИН (Роял Холоуей, Университет в Лондон) - Ново
начало или фалшиво обещание? Византия и антитурският съюз от 1332-1334
г.

14.45-15.05 Paolo ANGELINI (Katholieke Universiteit Leuven / Università degli Studi "G.
d'Annunzio" Chieti-Pescara) - The Juridical Protection of the Latins in the Code of
Dušan 1349-1354
Паоло АНЖЕЛИНИ (Католически университет - Льовен, Белгия /
Университет „Г. Д'Анунцио" - Киети-Пескара, Италия) - Правната защита на
латините в Законника на Душан 1349-1354 г.

15.05-15.25 Jake RANSOHOFF (Harvard University - Massachusetts, USA) - Louis of
Hungary and Amadeus of Savoy: Crusaders Against Bulgaria?
Джейк РАНСОХОФ (Харвардски университет - Масачузетс, САЩ) -
Людовик Унгарски и Амедей Савойски: кръстоносци против България?

15.25-15.45 D i s c u s s i o n / Д и с к у с и я

15.45-16.00 C o f f e e b r e a k / К а ф е-п а у за

16. 00-16. 20 Vladislav IVANOV (Institute of Balkan Studies with Centre of Thracology at the Balkan Academy of Sciences) - The Order of the Knights Hospitaller and the Late
Crusades in the Balkans in the 14th Century
Владислав ИВАНОВ (Институт за балканистика с Център по тракология -
БАН) - Орденът на хоспиталиерите и късните кръстоносни походи на
Балканите през XIV в.


16. 20-16. 40 Evgeni DERMENDZHIEV (Regional Historical Museum - Veliko Tarnovo) - The Quarter of the West European Merchants
Евгени ДЕРМЕНДЖИЕВ (Регионален исторически музей - Велико
Търново) - Югоизточното предградие на българската столица Търновград или
„Френкхисар" - кварталът на западноевропейските търговци


16.40-17.00 Ivayla POPOVA ("St Kliment Ohridski" University of Sofia, Bulgaria) - Pope Pius
II (Aeneas Sylvius Piccolomini) and His Appeal for a Crusade Against the Ottoman
Conquest of the Balkans
Ивайла ПОПОВА (СУ „Св. Климент Охридски") - Папа Пий ІІ (Еней Силвий
Пиколомини) и призивът му за кръстоносен поход срещу османското
завоюване на Балканите


17.00-17.20 Nada ZEČEVIĆ (University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina) - Defensionem religionis suaderem: the Ottomans and the Union in the Crusading
Discourse of Cardinal Bessarion
Нада ЗЕЧЕВИЧ (Университет в Източно Сараево) - Defensionem religionis
suaderem: османците и съюзът в проповедта за кръстоносците на кардинал
Висарион


17. 20-17. 40 Nedim RABIĆ (University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina) - The
Southernmost Hungarian Frontier: The Knights Hospitallers in North Bosnia at the
End of the Middle Ages
Недим РАБИЧ (Университет в Сараево, Босна и Херцеговина) - Най-южната
граница на Унгария: хоспиталиери в Северна Босна в края на
Средновековието


17. 40-18. 00 Snezhana RAKOVA (South-West University "Neofit Rilski" of Blagoevgrad,
Bulgaria) - The Last Crusaders: Felix Petancic and the Unfulfilled Crusade of 1502
Снежана РАКОВА (ЮЗУ „Неофит Рилски" - Благоевград) - Последните
кръстоносци: Феликс Петанчич и неосъщественият кръстоносен поход от 1502
г.

18. 00-18. 20 D i s c u s s i o n / Д и с к у с и я
9 November, Saturday
9 ноември, събота

09.30 C u l t u r a l P r o g r a m m e: sightseeing round Veliko Tarnovo and Arbanassi
К у л т у р н а п р о г р а м а: разглеждане на исторически забележителности въвВелико Търново и Арбанаси
 

Анкети

Намирате ли информацията, която търсите, в сайта?
 

Началото