History Seminar

Home
ПРАВИЛНИК PDF Печат Е-поща

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”, БЛАГОЕВГРАД


ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на
постоянен исторически семинар

„Политики на историята през 21-ви век”:
Балканска историография и европейска историческа наука


Общи положения

Член 1. Постоянният исторически семинар „Политики на историята през 21-ви   век”: Балканската историография и европейскатаисторическа наука (по-нататък „Семинарът”) е обособено структурно звено на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, което се изгражда на програмна основа с осигурено финансиране.
Член 2. Семинарът осъществява дейността си в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО), вътрешната нормативна уредба на ЮЗУ „Неофит Рилски” и този Правилник.
Член 3. §1 Семинарът работи на самоиздръжка. На негово име се открива самостоятелна партида към сметката на Университета.
     §2 Със средствата по партидата се разпорежда Директорът на Семинара в съответствие със законовите изисквания.
     §3 Членовете на Управителния съвет могат да търсят алтернативно финансиране, средствата от което не подлежат на отчет пред финансово-счетовадния отдел на университета.
Член 4. Дейността на Семинара се осъществява от преподаватели и докторанти от катедра „Обща история” и студенти от специалност „История”.

Цели и дейности

Член 4. Целта на Семинара е:
1. да очертае европейския профил на специалност „История” чрез международния научен семинар (осигуряващ обмен на изследователски програми между различни европейски центрове);
2. да се създаде трайна практика, през която да се концентрира общ изследователски интерес на студенти и преподаватели от нашия и партниращите балкански и европейски университети;
3. да се изградят постоянни институционални контакти с гост-професорите от съответните чужди университети (необходими, освен за другото, и за магистърските програми на западни езици);
4. да усилва привързаността на студентите към избраната от тях специалност, за да им помага да се ситуират във времето и пространството;
5. да се създават условия за участие на студенти и докторанти в изследователската работа на членовете на екипа, като се насърчава общуването помежду им в междууниверситетските семинари
Член 5. Дейности на Семинара
§1 Работата на Семинара се организира като серия от публични лекции-дискусии, чиято цел е да представят пред студените различен поглед, надхвърлящ рамките на конвенционалното правене на история и по-общо на социална наука.
        §2 Установява и поддържа контакти и сътрудничество с български и чуждестранни университети по проблемите на историческата наука.
          §3 Да подготви нова историческа магистърска програма с участието на европейски учени.
          §4 Продължава попълването на семинарната библиотека с преводи на релевантни на проектните програми изследвания.
Член 6. Семинарът организира своята дейност на програмен принцип, като за всяка самостоятелна задача се формира програмен колектив.

Управление
Член 7. Семинарът се управлява от Управителен съвет и Председател.
§1 Управителният съвет се състои от учредителите на Семинара. Той взима решения за насоките и проектите, по които работи Семинара.
§2 Председателят на Семинара е хабилитиран преподавател на основен трудов договор в Университета, който се избира от Управителния съвет.
§3 Ректорът утвърждава избрания от Управителния съвет председател .
§4   Организира оперативната работа и подписва договорите.
§5 Представлява Семинара пред ЮЗУ „Неофит Рилски”, партньорите и обществеността.
§6 Подготвя годишен финансов и съдържателен отчет за дейността на Семинара.
§7 Осъществява текущия и финалния контрол.

Материална база и финансиране

Член 8. В своята дейност Семинарът ползва материалната база на Университета. При необходимост се правят предложения за ползване на база и от други структури на ЮЗУ „Неофит Рилски”.
Член 9. Дейностите на семинара се финансират приоритетно чрез научноизследователски проекти.
Член 10. §1 Изразходването на средствата се осъществява по приетите нормативни разпоредби в Университета.
                §2 Финансовото и счетоводното обслужване се извършва от Финансово-счетоводния отдел на Университета.
                §3 Изпълнението на заложените дейности е в пряка зависимост от средствата, отпуснати на Семинара, за което ежегодно се кандидатства за вътрешноуниверситетско финансиране по Наредба 9.
 Член 11. §1 Изплащането на хонорари и други възнаграждения Семинара се осъществява от касата на Университета на основание на сключените договори и попълнени от преподавателите граждански договори (по образец).
                      §2 Размерът на изплащаните хонорари се формира съгласно действащата към момента разпоредба в Университета.

 

Анкети

Намирате ли информацията, която търсите, в сайта?
 

Началото